Australasian Body Painting Championship

Body painting Championship took place in October 2010 in Double Bay, Sydney, Australia